Regulamin Szkoły Fizjoterapii Koni – kurs fizjoterapii koni styczeń-październik 2023

1.

Szkoła Fizjoterapii Koni prowadzi zajęcia w trybie zaocznym, plan zajęć ustala Dyrektor Placówki i ma prawo do zmian harmonogramu zajęć z jednoczesnym zachowaniem przewidzianych godzin nauki oraz programu.

2.

Szkoła Fizjoterapii Koni prowadzi zajęcia teoretyczne w Hotelu Agro Wrocław, ul Zwycięska 4, 55-033 Wrocław, zajęcia praktyczne na Torze Wyścigów Konnych Partynice oraz w stajniach i ośrodkach jeździeckich oddalonych o 150 km do Wrocławia. Dojazd Słuchaczy na praktyki we własnym zakresie.

3.

Słuchacze mają obowiązek uczęszczać na zajęcia w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela, zajęcia w dni pozostałe mogą zostać opuszczone pod warunkiem odrobienia materiału na nich przerabianego w domu.

4.

Warunkiem zapisania się do Placówki jest wpłata zaliczki 4000 zł do dnia 28.11.2022 oraz wypełnienie dokumentów dostarczonych pocztą na wskazany adres i odesłanie ich na adres szkoły nie później niż do dnia 28.11.2022. W przypadku rezygnacji z kursu później niż 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem tj. 28.12.2022 zaliczka przepada w całości. Warunkiem zapisania się na kurs jest uiszczenie zaliczki – decyduje kolejność wpłat zaliczek.

5.

Aby rozpocząć naukę w Szkole Fizjoterapii Koni należy: – uiścić opłatę pozostałą 8.000 zł – najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć tj. 28.01.2023. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem zajęć, Słuchaczowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 50%. W przypadku rezygnacji po 28 stycznia 2023 zwrot wpłaconych kosztów nie należy się. W przypadku płatności ratalnej – jeśli słuchacz zrezygnuje z kursu później niż na 15 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, jest zobligowany opłacić 50% wartości kursu, jeśli zrezygnuje po 28 stycznia 2023 roku będzie zobligowany do spłaty całości kursu.

6.

Słuchacz, w przypadku opłacania kursu ratalnie, ma obowiązek wpłacić każdą kolejną ratę do 15 dnia każdego miesiąca.

7.

Słuchacz ma obowiązek godnie reprezentować Szkołę Fizjoterapii Koni oraz zachowywać się w sposób kulturalny w trakcie zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

8.

Słuchacz ma prawo do wyrażania swoich opinii a także sugestii, co do materiału oraz sposobu przeprowadzania zajęć. W przypadku uchybień ze strony wykładowców jest zobligowany powiadomić o tym Dyrektora Placówki.

9.

W przypadku rażących uchybień ze strony Słuchacza (ewidentny brak kultury osobistej utrudniający szkolenie pozostałym Słuchaczom, przychodzenie na zajęcia pod wpływem używek oraz stwarzanie zagrożenia dla siebie, otoczenia a przede wszystkim koni) Dyrektor Placówki podejmie decyzję o dalszej kontynuacji kursu bądź dyscyplinarnym zwolnieniu Słuchacza – zwrot kosztów kursu w takim przypadku nie obowiązuje, jeśli Słuchacz opłacał kurs ratalnie jest zobligowany do spłaty pozostałej części kursu.

10.

Termin egzaminu zostanie ustalony w trakcie pierwszego zjazdu.

11.

W przypadku nie uzyskania na egzaminie oceny pozytywnej, Słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy – płatny 300 zł– termin egzaminu wyznacza Dyrektor Placówki.

12.

Dyrektor Placówki zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników – tj. dziesięciu Słuchaczy. O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń – przesłanie wszystkich dokumentów oraz wpłata zaliczki. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w kursie bez podawania przyczyn podjętej decyzji.

13.

W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających rozpoczęcie, dalsze trwanie oraz ukończenie kursu, Dyrektor Placówki ma prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu kursu, w wyniku takiej sytuacji Słuchaczom przysługuje pełen zwrot kosztów kursu czyli 12.000 zł w przypadku wpłaty jednorazowej oraz zaliczkę i dotychczasowe raty w przypadku opłaty ratalnej.

14.

W przypadku większej liczby chętnych niż 30 osób, zostanie utworzona lista rezerwowa i jeśli zbierze się minimalna liczba uczestników tj. 10 osób powstanie druga równolegle prowadzona grupa Słuchaczy. Organizator placówki zastrzega sobie prawo do połączenia obu grup na czas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych- w taki sposób aby jakość kształcenia pozostała w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Pierwszeństwo mają osoby, które zdeklarowały się wziąć udział w kursie i przesłały dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu, wg kolejności na utworzonej przez Dyrektora liście.

15.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pisemnie do Dyrektora Placówki.