Statut

Statut

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych Szkoła Fizjoterapii Koni z siedzibą w Pszennie, ul. Zielona 77.

 

 1. Cel Placówki

Głównym celem placówki jest wykształcenie profesjonalnych fizjoterapeutów koni ze specjalnością masażysta metodą „Masaż głęboki w poprzek włókien Happy Horse Massage Pauliny Puchały”, którzy po skończonym 10 miesięcznym kursie fizjoterapii koni będą mogli podjąć pracę jako fizjoterapeuci koni, masażyści bądź rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi z zakresu fizjoterapii koni i masażu. Dodatkowo placówka prowadzi szkolenia z szeroko pojętej fizjoterapii koni dla jeźdźców, hodowców oraz miłośników koni.

 

 1. Zadania Placówki

Zadaniem placówki jest organizacja kursów, szkoleń, seminariów z zakresu fizjoterapii i tematów pokrewnych.

 

 1. Osoba prowadząca Placówkę

Osobą prowadzącą Placówkę jest Paulina Puchała będąca jednocześnie jej założycielem i właścicielem.

 

 1. Organ Placówki

Głównym organem placówki jest Dyrektor Paulina Puchała

 

 1. Zadania organu prowadzącego Placówkę

Dyrektor Placówki:
–   reprezentuje Placówkę
–   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-szkoleniową Placówki
–   odpowiada za zaopatrzenie w pomoce naukowe, sprzęt itp.
–   dba o prestiż i dobre imię Placówki
–    organizuje przyjęcia słuchaczy (weryfikację)
–    kontroluje przestrzeganie regulaminu Placówki
–    ponosi odpowiedzialność za BHP
–    zatrudnia i zwalnia pracowników Placówki

 

 1. Organizacja Placówki

6.1 Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności.

6.2 Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych(nazywana dalej Placówką) o nazwie Szkoła Fizjoterapii Koni jest powołana przez Paulinę Puchała, zam. ul. Zielona 77, 58-125 Pszenno.

6.3 Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i prowadzi kształcenie ustawiczne w zakresie szeroko pojętej fizjoterapii koni.

6.4. Placówka kształci w cyklu zaocznym na podbudowie szkoły średniej lub wyższej.

6.5 Placówka zapewnia słuchaczom zdobycie wiedzy poprzez:
–        wykwalifikowaną kadrę naukową
–        nowoczesne programy, metody i techniki nauczania
–        racjonalną pracę własną i zespołową
–        partnerską i bezstresową formę współdziałania wykładowców i słuchaczy.

6.6. W Placówce nauka odbywa się w systemie zaocznym – weekendowym lub sesyjnym (sesje o długości od jednodniowych i kilkudniowych, maksymalnie do dwóch tygodni, rozpoczynające się lub kończące weekendem) wg programu zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.

6.7. Słuchacze mają możliwość studiowania części teoretycznej ( wskazanej przez Dyrektora Placówki) w domu, są natomiast zobligowani do zaliczenia na ocenę pozytywną testów z danej partii materiału w obecności Dyrektora placówki.

6.8. Językiem wykładowym jest język polski. W przypadku, gdy wykłady i ćwiczenia prowadzą wykładowcy zagraniczni, Placówka zapewnia fachowych tłumaczy z ich języka  wykładowego na język polski. Dyrektor Placówki zastrzega sobie prawo do zmiany języka wykładowego na język angielski, w momencie zebrania się minimalnej grupy chętnych słuchaczy.

6.9 Absolwenci Placówki po uzyskaniu zaliczenia z egzaminu pisemnego i praktycznego otrzymują Dyplom Ukończenia Kursu i tytuł „Fizjoterapeuty koni” (dotyczy 10 miesięcznego kursu fizjoterapii koni).

 1. Prawa i obowiązki pracowników

7.1 Wykładowcy mają obowiązek prowadzić prace dydaktyczne w zakresie nauczanego przedmiotu zgodnie z nowoczesnymi metodami i formami pracy dydaktycznej.
Do obowiązków ich należy ponadto:
– sumienne, rzetelne i systematyczne prowadzenie zajęć,
– realizowanie programu nauczania,
– życzliwy i indywidualny stosunek do każdego słuchacza,
– podnoszenie kwalifikacji,
– przestrzeganie zasad Regulaminu i BHP.

 

7.2 Obowiązki i prawa pracowników Placówki określa aktualne prawo pracy oraz przyjęty przez nich zakres obowiązków.

7.3 Sprawy dyscyplinarne i porządkowe rozpatrywane są zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Pracy oraz Kodeksem Pracy.

 

 1. Obowiązki Słuchaczy Placówki

Słuchacze Placówki mają obowiązek:

 1. Systematycznie uczęszczać na zajęcia,
  2. Systematycznie wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy,
  3. Reprezentować nienaganną postawę moralno-etyczną,
  4. Szanować prawa autorskie, a w szczególności:
  (a)       nie naruszać praw autorskich dotyczących wykładowców oraz otrzymywanych materiałów szkoleniowych
  (b)      nie nagrywać oraz filmować wykładów i ćwiczeń w przypadku, gdy wykładowcy, dyrektor lub właściciel Placówki nie wyrażą na to zgody.
  5. Opłacać w terminie czesne. Sprawy szczegółowe dotyczące płatności za naukę oraz sposobu realizacji programu nauczania określa Regulamin Placówki.

 

 1. Prawa Słuchaczy Placówki

Prawa słuchacza:
1. Słuchacze Placówki mają prawo do nieobecności nieusprawiedliwionej na 10% zajęć.
2. Przerwa w zajęciach jest czasem wolnym dla słuchacza (wlicza się do godzin trwania kursu)
3. Placówka powiadamia słuchaczy o dotyczących ich zmianach przepisów szkolnych.
4. Słuchacz korzysta z urządzeń szkolnych w sposób określony przez Placówkę i pod jej opieką w potrzebnym zakresie.
5. Słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego oraz komisyjnego. Skład komisji określa doraźnie Dyrektor Placówki.
6. Słuchacz ma prawo zdawać egzamin w terminie innym niż określony w harmonogramie zajęć za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty oraz dodatkowy termin ustala dyrektor Placówki.
7. Słuchacz może przedstawić interesujące go problemy, a wykładowca winien starać się pomóc w ich wyjaśnieniu lub rozwiązaniu.
8. Słuchacz ma prawo do zgłoszenia uwag w sprawach dotyczących nauczania do dyrektora Placówki drogą mailową bądź listowną.
9. Słuchacz ma prawo do zgłoszenia uwag w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Placówki do właściciela Placówki drogą mailową bądź listowną.

 

 1. Upomnienia Słuchaczy

Kary:
W Placówce mogą być stosowane następujące kary:
–        upomnienie słowne;
–        nagana;
–        zawieszenie w prawach słuchacza – przez dyrektora Placówki;
–        usunięcie z Placówki – przez właściciela Placówki lub Dyrektora w przypadku nieopłacenia czesnego po upływie jednego miesiąca po przewidzianym terminie lub w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu Placówki.
Słuchaczowi przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od nałożenia kary:
–        upomnienia i nagany – do dyrektora Placówki
–        zawieszenia w prawach słuchacza i usunięcia z Placówki – do właściciela Placówki.
Wysokość (rodzaj) kary uzależnia się od:
–        czynu,
–        powtarzalności nagannego zachowania,
–        winy,
–        przewidywanego wpływu kary na eliminację nagannego zachowania u ukaranego i innych potencjalnych sprawców.

 

 1. Sposób uzyskiwania środków finansowych

11.1 Zasoby materialne Placówki pochodzą z:
–        opłat wpisowych dokonanych przez kandydatów na słuchaczy;
–        opłat semestralnych (lub rocznych) dokonanych przez słuchaczy;
–        zapisów, darowizn, dotacji, subwencji;
–        środków przeznaczonych przez właścicieli szkoły;
–        własnej działalności gospodarczej.

 

 • Środki materialne potrzebne do funkcjonowania Placówki gromadzone są na rachunku bankowym prowadzonym przez wskazany przez Placówkę bank.

 

12. Zasady przyjmowania Słuchaczy

12.1. Nauka w Placówce Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych jest płatna.
Zasady płatności określa właściciel Placówki zgodnie z umową cywilno-prawną ze słuchaczem.
Słuchacze ponoszą pełne koszty funkcjonowania Placówki. Placówka może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

12.2. Placówka prowadzi nabór słuchaczy na terenie całej Polski. Otwarta jest też na słuchaczy zagranicznych.

12.3 Podstawą przyjęcia jest złożenie podania o przyjęcie do Placówki oraz wniesienie opłaty wpisowej i podpisanie umowy cywilno-prawnej.

12.4 Słuchaczem Placówki mogą zostać uczniowie szkół średnich lub wyższych, absolwenci powyższych w wyniku postępowania weryfikacyjnego i zasad regulaminu szkoły.