Statut

Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych Szkoła Fizjoterapii Koni z siedzibą w Pszennie, ul. Fabryczna 4

§ 1

Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych(nazywana dalej Placówką) o nazwie Szkoła Fizjoterapii Koni jest powołana przez Paulinę Puchała, zam. ul. Fabryczna 4, 58-125 Pszenno.

§ 2

Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i prowadzi kształcenie ustawiczne w zakresie szeroko pojętej fizjoterapii koni.

§ 3

Placówka kształci w cyklu zaocznym na podbudowie szkoły średniej lub wyższej.

§4

Głównym celem placówki jest wykształcenie profesjonalnych fizjoterapeutów koni, którzy po skończonym kursie będą mogli podjąć pracę jako fizjoterapeuci koni bądź rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi z zakresu fizjoterapii koni.

§ 5

Placówka realizuje swoje cele poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów z zakresu fizjoterapii i tematów pokrewnych.

§ 6

Placówka zapewnia słuchaczom zdobycie wiedzy poprzez:
–        wykwalifikowaną kadrę naukową
–        nowoczesne programy, metody i techniki nauczania
–        racjonalną pracę własną i zespołową
–        partnerską i bezstresową formę współdziałania wykładowców i słuchaczy.

§ 7

W Placówce nauka odbywa się w systemie zaocznym – weekendowym lub sesyjnym (sesje o długości od jednodniowych i kilkudniowych, maksymalnie do dwóch tygodni, rozpoczynające się lub kończące weekendem) wg programu zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.

§ 8

Słuchacze mają możliwość studiowania części teoretycznej ( wskazanej przez Dyrektora Placówki) w domu, są natomiast zobligowani do zaliczenia na ocenę pozytywną testów z danej partii materiału w obecności Dyrektora placówki.

§ 9

Głównym organem placówki jest Dyrektor Paulina Puchała będąca jednocześnie jej założycielem i właścicielem.

§ 10

Dyrektor Placówki:
–   reprezentuje Placówkę
–   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-szkoleniową Placówki
–   odpowiada za zaopatrzenie w pomoce naukowe, sprzęt itp.
–   dba o prestiż i dobre imię Placówki
–    organizuje przyjęcia słuchaczy (weryfikację)
–    kontroluje przestrzeganie regulaminu Placówki
–    ponosi odpowiedzialność za BHP
–    zatrudnia i zwalnia pracowników Placówki

§ 11

Językiem wykładowym jest język polski. W przypadku, gdy wykłady i ćwiczenia prowadzą wykładowcy zagraniczni, Placówka zapewnia fachowych tłumaczy z ich języka  wykładowego na język polski. Dyrektor Placówki zastrzega sobie prawo do zmiany języka wykładowego na język angielski, w momencie zebrania się minimalnej grupy chętnych słuchaczy.

§ 12

Absolwenci Placówki po uzyskaniu zaliczenia z egzaminu pisemnego i praktycznego otrzymują Dyplom Ukończenia Kursu i tytuł „Fizjoterapeuty koni” (dotyczy 10 miesięcznego kursu fizjoterapii koni).
§ 13

Wykładowcy mają obowiązek prowadzić prace dydaktyczne w zakresie nauczanego przedmiotu zgodnie z nowoczesnymi metodami i formami pracy dydaktycznej.
Do obowiązków ich należy ponadto:
– sumienne, rzetelne i systematyczne prowadzenie zajęć,
– realizowanie programu nauczania,
– życzliwy i indywidualny stosunek do każdego słuchacza,
– podnoszenie kwalifikacji,
– przestrzeganie zasad Regulaminu i BHP.

§ 14

Obowiązki i prawa pracowników Placówki określa aktualne prawo pracy oraz przyjęty przez nich zakres obowiązków.

§ 15

Sprawy dyscyplinarne i porządkowe rozpatrywane są zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Pracy oraz Kodeksem Pracy.

§ 16

Słuchaczem Placówki mogą zostać absolwenci szkół średnich lub wyższych w wyniku postępowania weryfikacyjnego i zasad regulaminu szkoły.

§ 17

Słuchacze Placówki mają obowiązek:
1. systematycznie uczęszczać na zajęcia,
2. systematycznie wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy,
3. reprezentować nienaganną postawę moralno-etyczną,
4. szanować prawa autorskie, a w szczególności:
(a)       nie naruszać praw autorskich dotyczących wykładowców oraz otrzymywanych materiałów szkoleniowych
(b)      nie nagrywać oraz filmować wykładów i ćwiczeń w przypadku, gdy wykładowcy, dyrektor lub właściciel Placówki nie wyrażą na to zgody.
5. Opłacać w terminie czesne. Sprawy szczegółowe dotyczące płatności za naukę oraz sposobu realizacji programu nauczania określa Regulamin Placówki.

§ 18

Prawa słuchacza:
1. Słuchacze Placówki mają prawo do nieobecności nieusprawiedliwionej na 10% zajęć.
2. Przerwa w zajęciach jest czasem wolnym dla słuchacza.
3. Placówka powiadamia słuchaczy o dotyczących ich zmianach przepisów szkolnych.
4. Słuchacz korzysta z urządzeń szkolnych w sposób określony przez Placówkę i pod jej opieką w potrzebnym zakresie.
5. Słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego oraz komisyjnego. Skład komisji określa doraźnie Dyrektor Placówki.
6. Słuchacz ma prawo zdawać egzamin w terminie innym niż określony w harmonogramie zajęć za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty oraz dodatkowy termin ustala dyrektor Placówki.
7. Słuchacz może przedstawić interesujące go problemy, a wykładowca winien starać się pomóc w ich wyjaśnieniu lub rozwiązaniu.
8. Słuchacz ma prawo do zgłoszenia uwag w sprawach dotyczących nauczania do dyrektora Placówki.
9. Słuchacz ma prawo do zgłoszenia uwag w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Placówki do właściciela Placówki.

§ 19

Kary:
W Placówce mogą być stosowane następujące kary:
–        upomnienie słowne;
–        nagana;
–        zawieszenie w prawach słuchacza – przez dyrektora Placówki;
–        usunięcie z Placówki – przez właściciela Placówki lub Dyrektora w przypadku nieopłacenia czesnego po upływie jednego miesiąca po przewidzianym terminie lub w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu Placówki.
Słuchaczowi przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od nałożenia kary:
–        upomnienia i nagany – do dyrektora Placówki
–        zawieszenia w prawach słuchacza i usunięcia z Placówki – do właściciela Placówki.
Wysokość (rodzaj) kary uzależnia się od:
–        czynu,
–        powtarzalności nagannego zachowania,
–        winy,
–        przewidywanego wpływu kary na eliminację nagannego zachowania u ukaranego i innych potencjalnych sprawców.

§ 20

Zasoby materialne Placówki pochodzą z:
–        opłat wpisowych dokonanych przez kandydatów na słuchaczy;
–        opłat semestralnych (lub rocznych) dokonanych przez słuchaczy;
–        zapisów, darowizn, dotacji, subwencji;
–        środków przeznaczonych przez właścicieli szkoły;
–        własnej działalności gospodarczej.

§ 21

Środki materialne potrzebne do funkcjonowania Placówki gromadzone są na rachunku bankowym prowadzonym przez wskazany przez Placówkę bank.

§ 22

Nauka w Placówce Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych jest płatna.
Zasady płatności określa właściciel Placówki zgodnie z umową cywilno-prawną ze słuchaczem.
Słuchacze ponoszą pełne koszty funkcjonowania Placówki. Placówka może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

§ 23

Placówka prowadzi nabór słuchaczy na terenie całej Polski. Otwarta jest też na słuchaczy zagranicznych.

§ 24

Podstawą przyjęcia jest złożenie podania o przyjęcie do Placówki, świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej oraz wniesienie opłaty wpisowej.